D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo

Področja dejavnosti

 

Študij kemijskih pretvorb različnih izhodnih spojin v želene produkte v homogenih in heterogenih kataliziranih ali nekataliziranih sistemih. Teoretična določitev termodinamskih možnosti za potek pretvorb in eksperimentalna določitev kinetičnih parametrov poteka teh pretvorb. Ker v praksi večina fizikalnih in kemijskih pretvorb poteka v večfaznih sistemih, je velik del raziskav namenjenih študiju interakcij kemijske kinetike s transportnimi pojavi.

Raziskave potekajo s poudarkom na:

  • oksidaciji organskih polutantov v membranskih reaktorjih
  • optimizaciji hidrodinamskih pogojev obratovanja eno- in večcevnih membranskih kontaktorjev
  • interpretaciji eksperimentalnih meritev na podlagi matematičnega modeliranja in optimizacije parametrov
  • razvoju Pd-Cu bimetalnih katalizatorjev, uporabljenih v integriranem procesu za denitrifikacijo podtalnice
  • kinetičnim in mehanističnim študijam heterogeno kataliziranih reakcij z in-situ FTIR/ ATR metodo
  • študiju kinetike in mehanizmov kataliziranih reakcij v procesih proizvodnje in čiščenja vodika ter načrtovanju kompaktnega procesorja za proizvodnjo vodika iz primarnih goriv (fosilnih in obnovljivih) za PEM gorivne celice
  • sintezi ter strukturni in elektrokemični karakterizaciji novih anodnih katalizatorjev, odpornih na CO, za uporabo v PEM gorivnih celicah
  • sintezi ter strukturni elektrokemi~ni karakterizaciji nanokompozitnih protonsko prevodnih polimernih membran za PEM gorivne celice.

 

Svet - SVET PRIHODNOSTI: Alternativni viri energije

Alternativni viri energije - Video

  

Energijske pretvorbe

 

 

 

Sistem za testiranje katalizatorjev in procesnih pogojev zgrajen za potrebe projekta MefCO2

 

 

Reaktor za parni reforming metana z uporabo sorbenta CaO

 

 

Reševanje problema izpustov CO2 - Ugriznimo znanost RTV SLO

Link do oddaje: Ugriznimo znanost: Neškodljiv, pa vendar škodljiv CO2

 

Kemijsko reakcijsko inženirstvo - Blaž Likozar

Link do oddaje: Kemijsko reakcijsko inženirstvo

 

 

 

Matic Grom: Perspectives of the Petroleum Industry in the Future Energy Mix

 

 

dr. Blaž Likozar, KI: Sodelovanja z industrijo se radi lotevamo

 

 

Pretvorba utekočinjenega lesa v pogonsko gorivo, ki v procesu katalitske hidrodeoksigenacije poteka v trifaznem reaktorju z goščo.

 

 

 

Utekočinjanje delcev lesa in druge trdne lignocelulozne biomase s solvolizo.

 

 

 

Simulacija polnjenja reaktorja s strnjenim slojem