D15 Nacionalni center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti

Področja dejavnosti

Študij strukture oligomernih fragmentov nukleinskih kislin

V program delovanja NMR centra so vključene NMR meritve in raziskave za vse uporabnike, ki le te potrebujejo in uporabljajo pri svojem raziskovalnem in razvojnem delu v okviru osnovnih in aplikativnih raziskav in projektov za industrijo ali v industriji sami.

 

NMR center upravlja Programski svet v sestavi: prof. dr. Janez Dolinšek (Institut Jožef Stefan - predsednik), prof. dr. Robert Blinc (Institut Jožef Stefan), dr. B. Mitrovič (Lek d.d., Ljubljana - namestnik predsednika), dr. Rok Zupet (Krka d.d., Novo mesto), prof. dr. Venčeslav Kaučič (Kemijski inštitut), prof. dr. Roman Jerala (Kemijski Inštitut), prof. dr. Dani Kikelj (Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani), dr. Mitja Kocjančič (Kmetijski inštitut Slovenije), prof. dr. Branko Stanovnik (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani), dr. Zoran Šušterič (Sava d.d., Kranj) in dr. Simona Golič-Grdadolnik (Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo).

 

Program dela NMR centra obravnava in potrdi Programski svet NMR centra. Vsako leto delo NMR centra poteka v okviru številnih programov in projektov. Raziskave v okviru NMR centra izvajajo raziskovalci naslednjih domačih institucij, ki so soustanoviteljice in sovlagateljice v nakup instrumentov NMR centra: Kemijski inštitut; Institut Jožef Stefan; Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani; Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani in Kmetijski inštitut Slovenije. V zadnjih nekaj letih smo sodelovanje NMR centra na KI razširili na uporabnike Narodne in univerzitetne knjižnice, Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Naravoslovno-tehnične, Biotehniške in Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani ter Politehnike iz Nove Gorice. Instrumenti so na razpolago vsem ustanovam in podjetjem, ki jih potrebujejo pri svojem delu. Podjetja Lek d.d., Ljubljana; Krka d.d., Novo mesto in Helios d.d., Domžale, jih kot sovlagatelji pri nakupu osnovne opreme NMR centra uporabljajo pri rutinski analitiki in v okviru svojega raziskovalnorazvojnega dela.

 

V zadnjem času instrumente v okviru NMR centra na KI uporabljajo tudi raziskovalci iz podjetij Fenolit d.d., Borovnica; Pliva d.d., Zagreb, Hrvaška; Austrian Research Center, Seibersdorf, Avstrija in Donau Chemie, Brückl, Avstrija. Nekaj meritev smo opravili za potrebe sodišča. Raziskave v NMR centru so obsegale:

 • študij strukture oligomernih fragmentov nukleinskih kislin ter konformacijskih sprememb gradnikov DNK ob interakciji s kovinskimi ioni
 • študij strukture in dinamike proteinov, zvijanja proteinov in molekularnih interakcij peptidov z lipopolisaharidi
 • študij interakcij med ligandi in receptorjem
 • študij strukture in dinamike antibiotikov v povezavi z njihovim biološkim učinkomraziskave strukture in dinamike organskih molekul, detekcija in karakterizacija reaktivnih intermediatov pri reakcijah organskih in organokovinskih spojin
 • študij naravnih produktov
 • študij sprememb v eritrocitih med bolezenskimi stanji
 • študij strukture in konformacijskih ravnotežij metabolitov v raztopini in v trdnem,
 • določanje neželenih stranskih in razgradnih produktov v zdravilih
 • karakterizacijo kemijskih struktur poroznih materialov na fosfatni osnovi in strukturnih sprememb v procesu hidrotermalne sinteze zeolitov
 • študij strukture in čistosti polimernih materialov, vsebnosti stranskih produktov polimerizacije, mehanizmov polimerizacije, lastnosti polimerov z načrtovano makromolekularno strukturo
 • določanje kvalitete ter geografskega porekla slovenskih vin.

Pomemben vidik delovanja NMR centra je njegova izobraževalna vloga. NMR center nudi pomoč pri snemanju in interpretaciji NMR spektrov pri konkretnih strukturnih problemih v okviru diplomskih del, magisterijev in doktoratov.