• D01

  Teoretični odsek

  Naš cilj je pojasnjevati različne kemijske, fizikalne in biološke procese na podlagi teoretičnih pristopov, ki v glavnem temeljijo na uporabi računskih metod na visoko zmogljivih računalniških gručah kot tudi na teoretičnih metodah v tesni zvezi z IR in NMR spektroskopijo. Rešujemo probleme v molekularni farmakologiji, kemijski informatiki, molekularni biofiziki, mehki snovi, pri načrtovanju zdravil in optimizaciji materialov...

 • D04

  Odsek za analizno kemijo

  Temeljne raziskave in razvoj sodobnih analiznih metodologij, novih orodij ter senzorjev za (i) kemijsko analizo (sledov) elementov,  karakterizacijo spojin, materialov in procesov, (ii) njihovo uporabo na aktualnih področjih (a) varstva okolja, (b) zdravja in varne hrane ter (c) raziskave materialov, in (iii) podporo pri sodelovanju z industrijskimi partnerji.

 • D05

  Odsek za okoljske vede in inženirstvo

  Vrhunska in mednarodno uveljavljena raziskovalna skupina na področju varstva okolja. Naše poslanstvo je razvijanje sodobnih procesov za čiščenje voda in katalitskih, mikrobnih ter encimskih procesov na področju energetike in produkcije spojin z visoko dodano vrednostjo.

 • D06

  Odsek za prehrambeno kemijo

  Temeljne in aplikativne raziskave na področju funkcionalnih živil, prehranskih dopolnil in naravnih biološko aktivnih spojin iz rastlinskih materialov. Razvoj in validacija različnih kromatografskih in sklopljenih LC, GC, TLC, CE, LC-MS, GC-MS, TLC-MS analiznih metod v okviru raziskovalnih projektov in za potrebe slovenskih in tujih raziskovalnih inštitucij in industrije.

   

 • D07

  Odsek za polimerno kemijo in tehnologijo

  Razvoj metodologij in programskih paketov (in silico orodij) za mehanistično in empirično modeliranje. Uporaba in silico orodij na področju (i) razvoja zdravilnih učinkovin, (ii) ocenjevanja toksičnosti in (iii) optimizacije materialov. Prenos znanja v akademsko sfero (učni predmeti, doktorski študenti) in industrijo.

 • D09

  Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo

  Oblikovanje in razvoj anorganskih adsorbentov in katalizatorjev za okoljske in energijske aplikacije kot so shranjevanje toplote in plinov, čiščenje zraka in vode ter predelava biomase v kemikalije in goriva. Poudarek je na razumevanju povezave med strukturnimi in uporabnimi lastnostmi poroznih materialov s pomočjo naprednih karakterizacijskih metod, kot so XRD, NMR v trdnem, XAS, in modeliranja na atomskem nivoju.

 • D10

  Odsek za kemijo materialov

  Odsek za kemijo materialov se ukvarja s sintezo, karakterizacijo in razvojem naprednih materialov za trajnostne, nizkoogljične energetske rešitve. Glavna podpodročja obsegajo (i) raziskave sodobnih baterijskih materialov, (ii) razvoj premazov ter (ii) sintezo in (iii) karakterizacijo elektrokatalizatorjev. Za boljše razumevanje lastnosti in mehanizmov v omenjenih materialih razvijamo tudi lastne spektroskopske, elektrokemijske in mikroskopske metode.

 • D11

  Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo

  Mehanizem delovanja proteinov intracelularnih bakterij ter njihova potencialna vloga v patogenezi. Mehanizem delovanja proteinov naddružine MACPF / CDC. Nano- biotehnologija in razvoj novih bioloških zdravil.

   

 • D12

  Odsek za sintezno biologijo in imunologijo

  Raziskave molekularnega mehanizma prepoznavanja in signalizacije naravnega imunskega odziva, vnetnih bolezni in raka, načrtovanje zdravilnih učinkovin ter sintezna biologija.

 • D13

  Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo

  Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo je prvenstveno posvečen kemijskemu (procesnemu) inženirstvu, načrtovanju in izgradnji reaktorjev ter obratovalnih enot, pa tudi več-nivojskemu procesnemu modeliranju. Tematika odseka se nanaša predvsem na pretvorbo ogljikovega dioksida in zemeljskega plina, tehnologije vodika ter gorivne celice, vrednotenje biomase za pripravo bio-osnovanih snovi in procese v (bio)farmacevtiki.

 • D15

  Nacionalni center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti

  Slovenski NMR center je nacionalna raziskovalna infrastruktura, ki ponuja dostop in strokovno znanje iz NMR uporabnikom v akademskih in industrijskih ustanovah. Poleg tega združuje znanstvene dejavnosti dveh skupin, ki se ukvarjata z: (i) študijem strukture in dinamike biološko pomembnih (makro) molekul, in (ii) razvoj topnih kovinskih kompleksov, ki katalizirajo asimetrične organske transformacije.

   

 • D16

  Center za validacijske tehnologije in analitiko

  Optimizacija in razvoj analitskih metod, Študije pospešene stabilnosti, Validacija in prenos analitskih metod ter GMP analize, Kvalitativne in kvantitativne analize izdelkov validiranimi analitskimi postopki v GMP okolju in izdajanje certifikatov ustreznosti, Analizne tehnike: UV-VIS, TLC, HPLC, UPLC, GC, disolucijski testi, ICP/MS, ICP/OES, IC, He-Piknometrija, KF.