Skip to main content

Novica

Razpis za kandidate (m/ž) za mlade raziskovalce (MR) v letu 2020

Na osnovi 112. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti objavljamo razpis za kandidate (m/ž) za mlade raziskovalce (MR) v letu 2020 pri izbranih mentorjih na naslednjih raziskovalnih področjih:

Kemija – 3MR (Nataša Zabukovec Logar, Andrej Perdih, Vid Simon Šelih)

Računsko intenzivne metode in aplikacije – 1 MR (Daniel Svenšek)

Materiali – 3 MR (Alen Vižintin, Jan Bitenc, David Pahovnik)

Kemijsko inženirstvo – 2 MR (Miha Grilc, Gregor Žerjav)

Biokemija in molekularna biologija – 1 MR (Marjetka Podobnik)

Biotehnologija – 3 MR (Helena Gradišar, Mojca Benčina, Mateja Manček Keber)

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje iz 113. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS št. 52/16):

• ima najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri, doseženo po študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, in povprečno oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00 ter izpolnjuje pogoje za vpis na podiplomski študij tretje stopnje, ali
• ima izobrazbo, doseženo po študijskem programu druge stopnje ustrezne smeri, sprejetem v Republiki Sloveniji po 11. juniju 2004, in povprečno oceno vseh izpitov in vaj na študijskem programu prve stopnje in študijskem programu druge stopnje najmanj 8,00 (upošteva se tudi ocena diplomskega in magistrskega dela) ali
• ima magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, ali
• ima glede na prvo, drugo in tretjo alinejo primerljivo izobrazbo, doseženo na univerzah v tujini, in
• starost do vključno 28 let (upošteva se letnica rojstva); starostna meja se dvigne nad 28 let, če je mladi raziskovalec brez finančne podpore že opravil eno oziroma dve leti podiplomskega študija tretje stopnje, in sicer se za vsak opravljen letnik doda eno leto.

Če se kandidat za mladega raziskovalca ob sklenitvi pogodbe vpisuje v drugi oziroma tretji letnik študijskega programa tretje stopnje, povprečna ocena dodiplomskega študija po študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, oziroma povprečna ocena vseh izpitov in vaj študijskega programa prve stopnje in študijskega programa druge stopnje ni pomembna. Če ima kandidat opravljen magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, povprečna ocena dodiplomskega študija ni pomembna.

Če je kandidat za mladega raziskovalca izkoristil dopust iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo v trajanju najmanj šestih mesecev, pri čemer se za enega otroka upošteva eno leto, se starostna meja dvigne nad 28 let. Enako velja za daljšo, najmanj  šestmesečno dokumentirano bolezensko odsotnost kandidata.

Agencija ne financira kandidatov za mlade raziskovalce, ki se ob podpisu pogodbe vpisujejo v dodatno leto študijskega programa tretje stopnje oziroma so navedeni status že izkoristili, kandidatov, ki so prek agencije že bili financirani v programu mladih raziskovalcev, in kandidatov, ki že imajo opravljen doktorat znanosti.

Merila za ocenjevanje kandidatov so:

• povprečna ocena vseh izpitov in vaj (brez diplome) na univerzitetnem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, oziroma na študijskem programu prve stopnje in študijskem programu druge stopnje; opravljenih mora biti najmanj 80 odstotkov vseh izpitov in vaj;
• že zaključen magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004;
• vpis v študijski program tretje stopnje;
• prejete nagrade oziroma priznanja;
• objavljeni članki;
• sodelovanje pri raziskovalnem delu;
• ocena razgovora s kandidatom.

Prijava na javni razpis mora vsebovati:

1. prijavni obrazec in 3 izjave kandidata (glej spodaj »priloge«)
2. dokazila o izobrazbi:
• fotokopijo diplome (diploma VII/2. bolonjske stopnje s prilogo) oziroma izjavo, da bo kandidat diplomiral ali nostrificiral diplomo do vključno 15.9.2020 (do tega datuma mora predložiti dokumentacijo na Kemijski inštitut);
• potrdilo o povprečni oceni vseh izpitov in vaj na dodiplomskem študiju  bolonjske stopnje (brez ocene diplome) navedbam mora biti priloženo potrdilo izobraževalne organizacije;
• ob eventualnem zaključenem magisteriju – priložiti potrdilo;
• če je že vpisan na doktorski študij – priložiti potrdilo;
• o prejetih nagradah in priznanjih – priložiti ustrezno dokazilo;
• o objavljenih znanstvenih člankih z navedbo ali gre za avtorstvo ali soavtorstvo (s kakšnim sorazmernim delom) – priložiti izpis iz COBISS;
• o morebitnem dosedanjem sodelovanju pri raziskovalnem delu – navedbam je potrebno priložiti čimbolj podroben opis dosedanjega sodelovanja z morebitnimi referencami;
• pisno izjavo kandidata, da še ni bil financiran v programu mladih raziskovalcev;

Prijave z dokazili o izobrazbi, prijavnim obrazcem in tremi izjavami kandidata sprejema kadrovska služba Kemijskega inštituta do 10.7.2020 na naslov: Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1001 Ljubljana, z oznako: »MR-2020« z navedenim raziskovalnim področjem.

Priloge:                                                                                       
- prijavni obrazec - 2020
- izjava 1 - 2020
- izjava 2 - 2020
- izjava 3 – 2020


Za dodatne informacije naj se kandidati obrnejo na Kadrovsko službo Kemijskega Inštituta; na št. 01/47 60 217 (vsak delavnik med 9.00 – 11.00).

 

Raziskovalci Kemijskega inštituta poročajo o znanstvenem napredku na področju tehnologije urejanja genoma. Izboljšali so…
Ljubljana, 10. november 2021 – Raziskovalca Kemijskega inštituta prof. dr. Gregor Mali in dr. Andraž Krajnc sta…
Ljubljana, 6. julij 2021 - Koronakriza  nas pesti že skoraj leto in pol. Človeštvo je postavila pred neslutene izzive,…
Ljubljana, 7. januar 2021 - Slovenski znanstvenik dr. Nejc Hodnik, ki je za raziskave elektrokatalizatorjev leta 2019…
Ljubljana, 31. avgust 2020 - Na Kemijskem inštitutu smo pripravili tiskovno konferenco, na kateri smo predstavili…
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava