Skip to main content

Odseki

ARRS J1-3028

Večnivojsko modeliranje fotokatalitske CO2 redukcije z računalniško intenzivnimi simulacijami (multiPHOCOS)

Vodja projekta: Dr. Kopač Drejc

 

Vsebinski opis projekta

Cilj predlaganega projekta je preučevanje fotokatalitske hidrogenacije ogljikovega dioksida (CO2) v metanol s pomočjo večnivojskega modeliranja. Uporabili bomo teorijo gostotnega funkcionala (DFT) za simulacijo in modeliranje reakcijske sheme na perovskitnih fotokatalitskih materialih. Glavni del projekta bo vključitev natančnega opisa površinskih interakcij med adsorbati, kar bomo na mezo-skali opisali preko kinetičnih Monte Carlo simulacij. Rezultati teoretične raziskave bodo ovrednoteni v študiji primera, kjer bomo sintetizirali modelirani fotokatalizator in eksperimentalno izvedli fotokatalitsko aktivacijo CO2. Študija primera bo potrdila natančnost našega večstopenjskega računalniškega modeliranja.

Ključna sestavina za uspešno fotokatalitsko pretvorbo CO2 v metanol je uporaba učinkovitega in optimiziranega fotokatalizatorja, z visoko aktivnostjo in stabilnostjo. Ker je na voljo veliko različnih materialov in geometrij, je za iskanje popolnega fotokatalizatorja potrebno opraviti veliko število eksperimentov. S pristopom preko teoretičnega modeliranja si lahko olajšamo eksperimentalno delo, saj lahko preučimo fotokatalitsko aktivne materiale z uporabo računalniških simulacij, na atomski in na mezo-skali. V tem projektu se bomo osredotočili na perovskitne fotokataliztorje, kot npr. površina SrTiO3. Raziskali bomo mehanizem reakcijske poti hidrogenacije CO2 pri fotokatalitski reakciji, pri kateri valovna dolžina vpadne svetlobe pomaga pri spodbujanju aktivnosti tako, da zniža aktivacijske energijske bariere določenih korakov v reakcijski shemi. V predlaganem projektu bomo nadalje preučili vpliv površinskih interakcij na različnih ravneh, od interakcij kratkega dosega do dalšjih večdelčnih. Preučili bomo, v kolikšni meri natančen opis interakcij vpliva na katalitsko aktivnosti in v kakšni meri je treba interakcije vključiti v model, da dobimo realen opis reakcije v eksperimentalno ustreznih pogojih.

Nazadnje bo študija primera v sodelovanju z Inštitutom Jožef Stefan služila kot potrditev teoretičnega modeliranja. Teoretično najbolj obetavni fotokatalizatorji bodo sintetizirani z natančnim nadzorom nad izpostavljenimi kristalnimi ravninami in terminalnimi površinami. Karakterizacija bo potrdila podobnost sintetiziranega in modeliranega fotokatalizatorja, fotokatalitski poskusi pa bodo podali eksperimentalno določeno katalitsko aktivnost in selektivnost. Primerjava različnih rezultatov simulacij kMC nam bo dala neposreden dokaz natančnosti površinskih interakcij, ki so eksperimentalno še relevantne. Poleg tega bo primerjava z eksperimentalnimi rezultati, zlasti z energijami, služila kot pokazatelj natančnosti metodologija DFT za modelirano reakcijo fotokatalitske pretvorbe CO2.

 

Osnovni podatki glede financiranja

Projekt sofinancira ARRS z 1.172 letnimi urami cenovnega razreda C za obdobje 3 let. Pričetek financiranja je 1. 11. 2021.

 

Faze projekta in njihova realizacija

Bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta

Prve objave so planirane v letu 2022.

 

Logotip ARRS in drugih sofinancerjev

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava