About the Institute

The National Institute of Chemistry has 300 employees (31.12.2017), of which around 266 carry out research work in 12 departments and two infrastructure centers; 136 of these have doctorates of science degrees.

Področja dejavnosti

Raziskave

Osnovne in aplikativne raziskave so usmerjene na področja, ki so dolgoročno pomembna tako za Slovenijo kot v svetovnem merilu: raziskave materialov, raziskave na področju ved o življenju, biotehnologija, kemijsko inženirstvo, strukturna in teoretična kemija, analizna kemija in varstvo okolja; pri čemer je inštitut usklajen s potrebami domače in tuje farmacevtske, kemične, avtomobilske in nanobiotehnološke industrije. Delo inštituta je tudi v sozvočju s prednostnimi nalogami Okvirnega programa EU za raziskave in inovacije "Obzorje 2020" / "Horizon 2020", ki postavlja v ospredje nanotehnologijo, genomiko in biotehnologijo za zdravje, klimatske spremembe, energijo, trajnostni razvoj in globalne spremembe kakovost in varnost živil ter prehrane.

Izobraževalna dejavnost sodi med pomembna področja delovanja Kemijskega inštituta.
Na inštitutu se za pridobitev doktorata znanosti v okviru programov za mlade raziskovalce trenutno usposablja 74 podiplomskih študentov, kar predstavlja okrog 25% vseh zaposlenih. S tem se Kemijski inštitut skupaj z univerzami in visokimi šolami v Sloveniji in po svetu uvršča med pomembne ustanove na področju podiplomskega izobraževanja in usposabljanja.

Sodelovanje z gospodarstvom

Raziskave so usmerjene v razvoj novih tehnologij in izdelkov, ki bodo pomagali zagotavljati trajnostni razvoj Slovenije in so hkrati tudi mednarodno aktualni. Industrija je pri tem pomemben partner Kemijskega inštituta. To so mnoga slovenska podjetja, s katerimi ima inštitut vzpostavljeno tesno, v mnogih primerih tudi dolgoročno sodelovanje, na mednarodnem področju pa so to mnoga ugledna tuja podjetja. Cilj inštituta je povečanje sodelovanja z industrijo in povečanje inovativnosti raziskovalcev inštituta. Načini sodelovanja:

  • razne oblike izobraževanja,
  • izdelava izvedenskih mnenj, ocen, storitev ipd. za znane naročnike,
  • razvoj tehnologij oz. delov tehnologij in izdelkov (po naročilu ali samostojno),
  • dolgoročno usmerjene raziskave za postavljanje temeljev razvoja tehnologij in izdelkov.

Finančno tovrstno sodelovanje predstavlja okoli 20% prihodkov Kemijskega inštituta.

Fields of activity

Research

Basic and applied research are oriented towards fields which are of long-term importance to both Slovenia and the world: materials research, life sciences, biotechnology, chemical engineering, structural and theoretical chemistry, analytical chemistry and environmental protection; through which the institute is in line with the needs of the domestic and foreign pharmaceutical, chemical, automotive and nanobiotechnological industries. The work of the Institute is also in line with the priority thematic areas of the EU Research and Innovation programme Horizon 2020, which places an emphasis on nanotechnology, genomics and biotechnology for health, climate change, energy, sustainable development and global change and quality and safety of food. 

Education

Currently 74 graduate students are being trained at the Institute within the national Young Researchers Program for the acquisition of their PhD degrees. The young researchers represent about 25% of the Institute's staff members, making National Institute of Chemistry one of the leading Slovenian organizations for graduate-level education and training.

Cooperation with industry

Research is oriented towards the development of new technologies and products, which will help to ensure the long-term development of Slovenia and which are internationally relevant. Industry is an important partner to the Institute in these endeavors. There are a number of Slovenian companies with whom the Institute has entered into close long-term cooperation, as well as a number of well-regarded foreign companies. From a financial point of view, this kind of cooperation represents 20% of the income of the Institute.

Contact with world science

The Institute offers high-level research equipment, allowing researchers to engage in even the most cutting edge research challenges at the world level. Some acquisitions are: a Karl Zeiss Supra 35 VP Electronic Microscope with EDX analysis, a high resolution powder x-ray diffractometer, and an 800 MHz NMR spectrometer; these are the only ones of their kind in Slovenia. The NMR spectrometer is the first of this kind of instrument to be found in the new member states of EU and represents one of the largest investments in a free-standing piece of research equipment in Slovenia.

The National Institute of Chemistry was the first research institution in Slovenia to obtain ISO 9001 standards in December 2003 with the goal of improving the conditions, as well as organization and effectiveness, of its work.