Skip to main content

O inštitutu

Povračilni ukrepi

ZZPri v 19. členu primeroma našteva povračilne ukrepe, ki jih delodajalec lahko sproži zoper prijaviteljico oz. prijavitelja zaradi podane prijave:

 • odpoved delovnega razmerja;
 • suspenz pogodbe o zaposlitvi;
 • premestitev na nižje delovno mesto, onemogočanje ali zadržanje napredovanja;
 • prenos delovnih nalog, sprememba kraja delovnega mesta, sprememba delovnega časa, zmanjšanje delovne obveznosti, neizplačilo in znižanje plače in drugih dodatkov, neizplačilo nagrad in odpravnin;
 • onemogočanje ali zadržanje izobraževanja in strokovnega usposabljanja;
 • nizka ocena delovne uspešnosti, nizka letna ocena ali negativna zaposlitvena referenca;
 • uvedba disciplinskega postopka, izrekanje disciplinskih ukrepov ali kazni;
 • šikaniranje, prisila, ustrahovanje, nadlegovanje ali izključitev in pomanjkljiva zaščita dostojanstva pred takim ravnanjem drugih oseb;
 • diskriminacija, slabša ali nepravična obravnava;
 • opustitev sklenitve pogodbe o zaposlitvi za določen čas ob izpolnjenih pogojih, ki jih zakon določa za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas;
 • odpoved pogodbe o zaposlitvi za določen čas pred potekom časa oz. pred prenehanjem razloga za sklenitev te pogodbe;
 • druga samovoljna ravnanja delodajalca, vključno z ravnanji, ki povzročajo škodo, tudi za ugled osebe, zlasti na družbenih omrežjih, finančno izgubo, vključno z izgubo posla in izgubo dohodka;
 • predčasna prekinitev ali odpoved pogodbe za nabavo blaga ali storitev oz. druga prekinitev poslovnega sodelovanja;
 • razveljavitev, začasni ali trajni odvzem licence ali dovoljenja;
 • samovoljno odrejanje opravljanja zdravstvenih pregledov ali pregledov zaradi ugotavljanja delovne sposobnosti;
 • uvrstitev na črno listo na podlagi neformalnega ali formalnega dogovora v sektorju ali industriji, ki ima za posledico nezmožnost nove zaposlitve prijaviteljice oz. prijavitelja v industriji ali sektorju;
 • sprožanje zlonamernih postopkov proti prijaviteljici oz. prijavitelju;
 • grožnja s povračilnim ukrepom ali poskus povračilnega ukrepa.

 

Del zagotavljanja ustreznih informacij prijaviteljici oz. prijavitelju je lahko tudi podatek, da je grožnja s povračilnim ukrepom, poskus izvedbe povračilnega ukrepa ali izvedba povračilnega ukrepa v 9. poglavju ZZPri (Prekrškovni organi in kazenske določbe) opredeljena kot prekršek. Za vodenje in odločanje v postopku o prekršku so v skladu z ZZPri pristojni organi za zunanjo prijavo.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava