Skip to main content

Odseki

INFRASTRUKTURNI PROJEKT ELIXIR-SI RI-SI-2

Razvoj raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI prostora – RI-SI- ELIXIR

Namen operacije:

• krepitev nacionalnih raziskovalnih kapacitet na področjih ved o življenju (life sciences),
• učinkovit prenos novega znanja v zdravstvo in gospodarske veje, povezane z biološkimi procesi,
• učinkovito povezovanje konzorcijskih partnerjev s sorodnimi partnerji v drugih nacionalnih infrastrukturah v naravoslovju, znanostih o življenju in naprednih računalniških tehnologijah,
• plodno povezovanje vozlišča ELIXIR-SI z drugimi vozlišči v evropskem omrežju ELIXIR,
• vzpostavljanje raziskovalnega, razvojnega in študijskega okolja, ki bo omogočilo dvig znanja in inovativnosti naših raziskovalcev na najvišji mednarodni nivo.

Cilji operacije:

•  vzpostavitev osrednjega nacionalnega podatkovnega vozlišča v koordinaciji z ostalimi komplementarnimi infrastrukturami znotraj NRRI,
•    vzpostavitev osrednje nacionalne infrastrukture za pridobivanje visokogostotnih podatkov,
•    vzpostavitev Središča za izobraževanje in usposabljanje na področju ved o življenju za uporabo bioinformatskih orodij in storitev.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014- 2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Trajanje projekta: 1. 6. 2018 do 31. 8. 2021

Višina zaprošenih sredstev za operacijo je 5.260.000 EUR, od tega znaša:
•    prispevek EU: 4.208.000 EUR
•    prispevek SLO: 1.052.000 EUR.

Koordinator: Univerza v Ljubljani s članicami Medicinsko fakulteto (koordinator), Biotehniško fakulteto, Fakulteto za računalništvo in informatiko ter Veterinarsko fakulteto.

Partnerji:
•    Inštitut Jožef Stefan
•    Kemijski inštitut
•    Kmetijski inštitut Slovenije
•    Nacionalni inštitut za biologijo
•    Univerza v Mariboru

Posredniško telo: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji www.eu-skladi.si.
 

ELIXIR združuje vodilne evropske organizacije, ki izvajajo javno financirane raziskave na področju ved o življenju, zlasti z namenom poenotenega upravljanja in arhiviranja vse večje količine -omskih podatkov.

Koordinira, povezuje in vzdržuje bioinformatske vire v državah članicah. Uporabnikom omogoča dostop do pomembnih podatkov, orodij, standardov, informacijskih storitev ter jim nudi izobraževanja na področju bioinformatike in podatkovnih znanosti.

 

Na Kemijskem inštitutu je oprema, pridobljena za namene delovanja v ELIXIR-SI, namenjena primarno za optimalno koriščenje krio transmisijskega elektronskega mikroskopa Glacios (Thermo Scientific). S pomočjo novo pridobljene sodobne IKT opreme za prenos, shranjevanje, dostopanje in procesiranje podatkov bo omogočeno dostopanje in obdelava velikih količin podatkov tako domačim raziskovalcem kot tudi oddaljenim uporabnikom. Povezave v okviru mreže Elixir nam bodo omogočile lažjo obdelavo velike količine podatkov. Oprema je po dogovoru na voljo notranjim in zunanjim akademskim uporabnikom, možno je sodelovanje z industrijo.

Med ostale aktivnosti v okviru ELIXIR-SI uvrščamo vzdrževanje spletnega portala, ki omogoča uporabo modela za napovedovanje transmembranskih segmentov proteinov (https://www.ki.si/odseki/d01-teoreticni-odsek/laboratorij-za-kemijsko-informatiko/transmembrane-region-predictors/). Publikacije:  DOI: 10.1371/journal.pone.0145564, DOI: 10.1371/journal.pone.0135455, DOI: 10.1371/journal.pone.0038967.

Kratka predstavitev je na tej povezavi.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava