Skip to main content

Odseki

Tehnike

Delo raziskovalne skupine je osredotočeno na razvoj in razumevanje delovanja različnih elektrokemijskih sistemov. Glavni cilj raziskav je razvoj učinkovitih sistemov za shranjevanje električne energije. Lastnosti preiskovanih elektrokemijskih sistemov določimo s pomočjo več instrumentalnih metod. Elektrokemijske sisteme najprej okarakteriziramo z elektrokemijskimi tehnikami kot so galvanostatske meritve. Tovrstne meritve nam povedo, kako primerni so preiskovani sistemi za shranjevanje električne energije. Sledijo raziskave s komplementarnimi tehnikami, s katerimi poskušamo pridobiti mehanistični vpogled v preiskovane sisteme.

Med pogosto uporabljene instrumentalne tehnike spadajo elektrokemijska impedančna spektroskopije (EIS), fotoelektronska spektroskopija (PES), dvo žarkovna mikroskopija FIB-SEM, transmisijska elektronska mikroskopija (TEM), vrstična elektronska mikroskopija (SEM), jedrska magnetna resonance (NMR), itd. Za razlago pojavov in obnašanja elektrokemijskih sistemov si pomagamo tudi z računskimi metodami (npr. teorija gostotnega funkcionala, DFT). Nekatere izmed omenjenih metod so opisane v spodnjem besedilu.

Impedančna spektroskopija

Impedančna spektroskopija (electrochemical impedance spectroscopy, EIS) je elektrokemijska tehnika, kjer sistem vzbujamo s signalom izmeničnega toka ali napetosti z majhno amplitudo. Meritev se posname pri več različnih frekvencah, pri čemer vsaka frekvenca pomeni eno točko v impedančnem spektru. Tehnika je unikatna v svoji zmožnosti ločitve procesov glede na njihovo časovno konstanto. Tako lahko ločimo med prispevki migracije, reakcije in difuzije. Spektre lahko simuliramo z uporabo ekvivalentnih vezij sestavljenih iz uporov in kondenzatorjev. V našem laboratoriju smo razvili tudi lestvičaste modele za simulacije impedančnih spektrov, ki imajo direktno povezavo s fizikalnim ozadjem procesov in omogočajo določitev pomembnih parametrov (prevodnosti, difuzijskega koeficienta, transportnega števila) in napoved spremembe v spektrih za različne scenarije degradacije celic (izsušitev, rast pasivnega filma, ipd.).

Fotoelektronska spektroskopija

Fotoelektronska spektroskopija (ang. photoelectron spectroscopy, PES) je spektroskopska tehnika, ki temelji na fotoelektronskem pojavu. Vzorce obsevamo z rentgenskimi ali UV-žarki, pri čemer interakcija med fotoni in snovjo povzroči emisijo fotoelektronov. Izsevane fotoelektrone zaznamo z detektorjem, s katerim izmerimo njihovo kinetično energijo. Nato na podlagi določene kinetične energije izračunamo vezavno energijo izsevanih fotoelektronov. S pomočjo PES lahko torej določimo elektronsko strukturo zvrsti v vzorcu.

S poznavanjem elektronske strukture lahko dostopamo do vrste informacij o danem vzorcu. PES med drugim omogoča kvalitativno in kvantitativno analizo vzorca. Tehnika je še posebej uporabna, ker lahko poleg elementne sestave s tehniko določimo kemijsko okolje (oksidacijska števila) posameznih elementov. PES je povšinsko občutljiva tehnika z globino vzorčenja nekaj nanometrov. Zaradi površinske občutljivosti jo pogosto uporabljamo za preizskovanje površinske sestave in procesov, ki potekajo na površinah.

Dvo žarkovna mikroskopija FIB-SEM

Dvo žarkovna mikroskopija “Focused Ion Beam – Scanning Electron Microscopy” (FIB-SEM) se uporablja za analizo površine in presekov materialov na specifičnih lokacijah. FIB-SEM omogoča vpogled v morfologijo in kemijsko sestavo vzdolž ionsko poliranega preseka ter opazovanje sveže izpostavljenih površin oziroma medfaznih stikov. Instrument se lahko uporablja tudi za nano-fabrikacijo, pripravo TEM vzorcev, 3D tomografijo in depozicijo tankih prevodnih ali dielektričnih filmov preko induciranja reagentov z ionskim snopom.

Pri FIB-SEM analizi baterijskih materialov uporabljamo namenski vakuumski nosilec, ki omogoča pripravo vzorcev v suhi komori napolnjeni z argonom in direktni prenos v komoro FIB-SEM mikroskopa. Zaradi občutljivosti baterijskih materialov na elektronski snop smo razvili posebne tehnike priprave ionsko poliranih presekov ter tanjšanja lamel iz specifičnih lokacij vzorca. Sveže izpostavljene preseke opazujemo z uporabo nizkih napetosti SEM z monokromatskim elektronskim snopom, kar omogoča visoko-ločljivo slikanje in detekcijo nano-kompozitnih razlik. Za kemijsko analizo uporabljamo najsodobnejše tehnike spektrometrije rentgenskih žarkov (EDS), ki omogočajo kvantitativno analizo kot tudi analizo kvantitativne distribucije elementov na sub-mikrometrskem nivoju.

UV-Vis

UV/VIS spektrofotometrija močna analitska metoda za in situ proučevanje polisulfidov. Skozi interakcije, ki se pojavljajo med različnimi molekulami polisulfidov, dolžino verig in UV/VIS sevanja je mogoče kvantitativno in kvalitativno določiti polisulfide, ki nastajajo med delovanjem Li-S celice. Celica je sestavljena tako, da vsebuje kvarčno okno preko katerega spremljamo obarvanje separatorja s polisulfidi.

 

Sinhrotronske meritve (XANES, EXAFS)

Razvita in situ elektrokemijska celica z berilijevim oknom omogoča vpogled v strukturno elektrodnih materialov ob sočasnem elektrokemijskem merjenju. Takšen način merjenja uporabljamo pri različnih sinhrotronskih eksperimentih. V ta namen uporabljamo različne karakterizacijske tehnike kot je sinhrotronskega rentgenska absorpcija (XANES, EXAFS), kjer imamo vpogled v strukturne spremembe materialov.

IR

Razvili smo novo tehniko spremljanja sprememb v organskih katodnih materialih med samim delovanjem akumulatorja s pomočjo infrardeče spektroskopije. Celica je sestavljena tako, da vsebuje silicijevo okno, katero je prepustno za IR žarke. S to metodo lahko med samim delovanjem kovinsko-organskih akumulatorjev spremljamo mehanizem delovanja organskih katod ter degradacijo materiala po daljšem polnjenjem in praznjenjem.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava