Skip to main content

Odseki

J1-50020: Preučevanje vloge defektov v adsorpcijskih mehanizmih kovinsko organskih poroznih materialov in priprava steklastih kompozitov

Šifra projekta / Project code: J1-50020

Naslov SLO/ANG: Preučevanje vloge defektov v adsorpcijskih mehanizmih kovinsko organskih poroznih materialov in priprava steklastih kompozitov / Investigating the role of defects in adsorption mechanisms of metal-organic frameworks and fabrication of crystal-glass composites

Vodja projekta: dr. Andraž Krajnc

1. VSEBINSKI OPIS PROJEKTA:

Z optimiziranimi adsorbenti bi lahko veliko prispevali k zmanjšanju ogljičnega odtisa in porabe energije v industrijskih separacijskih procesih ter pri ogrevanju in hlajenju gospodinjstev, ki trenutno predstavljajo do 40 % celotne svetovne porabe energije. Med vsemi znanimi adsorbenti so kovinsko-organski porozni materiali (MOFi) najbolj prilagodljivi in obetavni materiali za vsestransko uporabo v te namene. Dobre lastnosti MOFov so v mnogih primerih neposredno povezane s strukturnimi defekti in neurejenostjo. Vendar pa identifikacija defektov, njihov položaj v strukturi in načrtno kreiranje količine in porazdelitve z namenom spreminjanja makroskopskih lastnosti, še vedno predstavljajo velik izziv.

V raziskovalnem projektu bomo sistematično preučevali inherentne in namerno ustvarjene defekte v zeolitno imidazolatnih ogrodjih (ZIFih), ki veljajo za obetavno podskupino MOFov, po podobnosti strukture pa spominjajo na bolj znano skupino anorganskih materialov – zeolite. Ocenili bomo vpliv defektov na adsorpcijske lastnosti, s poudarkom na adsorpciji majhnih molekul alkohola. Razumevanje mehanizmov adsorpcije alkohola je še posebej pomembno za nadaljnjo optimizacijo materialov za njihovo učinkovito uporabo v adsorpcijskih procesih čiščenja biogoriv in za izboljšanje njihovih lastnosti v sistemih za premeščanje nizko-temperaturne toplote. Zaradi nizkega vrelišča in hitrejše kinetike ima uporaba alkoholov v teh aplikacijah prednost pred sicer najpogosteje uporabljenim delovnim medijem - vodo.

Strukturna karakterizacija bo potekala z naprednimi metodami jedrske magnetne resonance v trdnem (SSNMR), pri čemer bomo za študij defektov v ZIFih in za študij interakcij med adsorbentom in plinom/paro, razvili kar nekaj novih pristopov. Pred kratkim so ugotovili, da lahko ZIFi preidejo v tekoče stanje in jih je s hitrim ohlajanjem mogoče oblikovati v stekla. Ta novo odkrita stekla, so šele četrta vrsta stekel in edina med njimi, ki ohranijo mikroporoznost dostopno za različne pline, brez posebnih po-sinteznih modifikacij. To odpira povsem nove možnosti za oblikovanje teh funkcionalnih materialov v steklaste monolite in kristalno-steklaste kompozite.

V zadnjem delu projekta bomo najobetavnejše ZIFe pripravili kot stekla in kristalno-steklaste kompozite. S SSNMR bomo preučili interakcije na meji med kristaliničnimi in steklastimi nanodomenami ter primerjali adsorpcijske lastnosti kompozitov z izvornimi ZIFi.

a. Osnovni podatki glede financiranja:

Projekt financira ARIS v okviru cenovne kategorije C za obdobje 3 let v obsegu 2017 letnimi urami. Pričetek financiranja je 01. 10. 2023.

The project is co-financed by ARIS with 2017 annual hours of price class C for a period of 3 years. Funding starts on 01. 10. 2023.

b. Sestava projektne skupine s povezavami na SICRIS

Na Kemijskem inštitutu v projektni skupini sodelujejo / At the National Institute of Chemistry the project group includes:

 

2. FAZE PROJEKTA IN NJIHOVA REALIZACIJA

1. Sinteza & uvajanje defektov (1.-12. mes)
2. Oblikovanje ZIFov (13.-24. mes)
3. Adsorpcija & kinetika (4.-27. mes)
4. Osnovna karakterizacija (1.-24. mes)
5. Razvoj metod (7.-27. mes)
6. Napredna karakterizacija (10.-36. mes)

 

3. BIBLIOGRAFSKE REFERENCE, KI IZHAJAJO NEPOSREDNO IZ IZVAJANJA PROJEKTA

Trenutno še ni objavljenih del, ki bi izhajala iz projekta.

 

4. LOGOTIP ARIS IN DRUGIH SOFINANCERJEV

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava