Organigram Kemijskega inštituta

Podrobnejša organizacija Sektorja skupnih služb

 
Direktor
 
       
         
 
Pomočnik direktorja za splošne zadeve
 
Pomočnik direktorja za ekonomsko finančne zadeve
         
Glavna pisarna
Projektna pisarna
 
Računovodstvo
 
Kadrovska služba
Pisarna za prenos znanja
 
Plan in analize
 
Sekretariat
Služba za odnose z javnostmi
 
Tehnična služba
 
Služba za kakovost
Služba za varnost in zdravje pri delu
 
Strojna delavnica
 
 
Knjižnica
 
Sektor skupnih služb
 
 

Organigram s prikazom posvetovalnih organov

 
Upravni odbor
 
     
           
Znanstveni svet
Direktor
Kolegij direktorja
 
Zbor raziskovalcev
   
 
Komisija za inovacije
 
Svet za kakovost
Legenda:
Svet za varnost
Posvetovalna telesa skladno s Statusom Kemijskega inštituta
Posvetovalna telesa skladno s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest